Slik er Equinors planer for havvindkraft på Gran Canaria

Snart går startskuddet i en konkurranse om å få bygge vindkraft i havet ved Gran Canarias kyst. Norske Equinor står klar i startblokkene.

Havvindturbiner i solnedgang.

Havvindturbiner i solnedgang, Equinors havvindturbinpark i Skottland.

Canariajournalen har tatt et dypdykk i et 184 sider langt innledende prosjektdokument, en studie av miljøkonsekvenser, som er levert til myndighetene.

Selskapets prosjektforslag har navnet FOWCA, som står for Floating Offshore Wind Canarias.

Forslaget går ut på at vindkraftparken skal bli cirka 225 megawatt stor, og skal ligge på sørøstsiden av Gran Canaria, hvor myndighetene har satt av et område for havvind.

Illustrasjon: Equinor

Turbiner på 15 megawatt

Vindparken skal, i grunnforslaget, bestå av 15 vindturbiner med en størrelse på 15 megawatt hver, 225 megawatt i alt.

Størrelsen kan imidlertid bli et sted mellom 10 og 18 megawatt per turbin, ifølge prosjektbeskrivelsen. Antallet turbiner kan dermed øke eller minske.

Rammen er fra 12 turbiner på 18 megawatt til 21 turbiner på 10 megawatt.

Høyden opp til det høyeste punktet på rotorbladet vil ble fra 210 til 300 meter, alt etter som hva effektstørrelsen blir.

Mastene blir 105-160 meter høye. Rotorbladene vil snurre innenfor en diameter på 190-250 meter.

Tanken er å velge den best tilgjengelige teknologien på det tidspunktet den endelige investeringsbeslutningen blir tatt.

Målene på en 15 megawatts flytende vindturbin fra Equinor. Illustrasjon: Equinor

130 kvadratkilometer

Plasseringen Equinor sikter seg inn på er et 130 kvadratkilometer stort område som ligger fra 3 til 13 kilometer fra land utenfor sørøstkysten av Gran Canaria.

Området strekker seg fra Arinaga til Castillo de Romeral.

Vindturbinene skal stå cirka 900 meter fra hverandre.

Tre sjøkabler for overføring av strømmen skal legges til land.

Tidsrammen, forutsatt at konkurransen gjennomføres i første del av 2023, peker mot en oppstart i 2028.

Equinor anslår en operativ levetid på minimum 25 år for vindparken.

Visuell forurensing

Den visuelle påvirkningen er analysert i rapporten.

Equinor vurderer den visuelle påvirkningen som moderat.

De fleste turbinene vil være synlige fra kysten både dag og natt, opplyses det.

Det finnes fire boligområder innenfor en radius av ti kilometer fra sentrum av vindparken:

Arinaga har cirka 10 000 innbyggere og ligger i Agüimes kommune på 8,5 kilometers avstand fra vindparkens sentrum.

Vecindario har cirka 50 000 innbyggere og ligger litt inn i landet i Santa Lucia de Tirajana på 12 kilometers avstand.

I Pozo Izquierdo, som ligger i Santa Lucía de Tirajana kommune, er det cirka 1300 fastboende. Avstanden til sentrum av vindparken er ti kilometer.

Castillo del Romeral i San Bartolomé de Tirajana kommune har over 3000 innbyggere, og ligger på 13 kilometers avstand.

En vindkraftpark finnes på land i nærheten av den planlagte havvindparken, og Gran Canarias lufthavn ligger ikke langt unna mot nord.

Sett fra land. Illustrasjon: Equinor

Vindparkens påvirkning på turismen

Påvirkningen på turismen forventes å være lav, opplyser Equinor.

Vindturbinene ligger for langt unna de store turistområdene lenger sør til å være særlig synlig derfra.

I landområdene nærmere vindparken er det relativt lite turisme med få overnattingssteder.

Turistaktiviteter som vindsurfing, brettsurfing og dykking drives i ganske stor utstrekning på sørøstkysten, men det meste av slike aktiviteter pågår i de store turistområdene lenger sør på øya.

Noen fritidsaktiviteter kan bli begrenset av sikkerhetshensyn, særlig navigasjon, fritidsbåter og dykking i vindparken.

Dykking, vindsurfing eller seiling innenfor eller nær omkretsen av vindparken vil trolig være begrenset.

Equinor tror også at vindparkene kan bli en ny turistattraksjon.

Natur, dyr og planter

Påvirkningen på vannkvaliteten er vurdert av Eqinor som uvesentlig.

For beskyttede naturområder og støy maritimt, er påvirkningen vurdert som lav.

I miljøanalysen er det listet opp en rekke stedegne, beskyttede arter av fugler, dyr, reptiler og vekster som finnes på Gran Canaria, og hvorvidt vindparken og tilhørende landanlegg vil påvirke disse.

Et stort antall trekkfugler og marint liv og vekster i området er også nevnt.

Parken ligger ikke i noen beskyttede områder, men ligger i nærheten av et beskyttet havområde ved kysten av Arinaga, går det frem.

Fugler kan kollidere

Vindturbiner medfører en fare for at fugler kan kollidere med turbinbladene.

Påvirkningen på fugler vurderes som moderat i rapporten.

Fugler som holder til lokalt og trekkfugler som krysser eller hviler i område, kan bli påvirket, opplyser Equinor.

Hvor stor faren er, avhenger av en rekke faktorer, hvorav noen er usikre. Blant annet fuglenes flyvehøyde og tilpasning.

Påvirkningen på flaggermus er også vurdert som moderat.

De kan også kollidere med turbinblader, og dessuten bli rammet av barotraume, det vil si lungeskade forårsaket av variasjonen i trykk rundt bladene, opplyses det.

Også her er faren knyttet til flere usikre faktorer.

Sjøpattedyr og havskilpadder

Equinor vurderer påvirkningen på sjøpattedyr og havskilpadder som lav.

Det påpekes at det vil være nødvendig å evaluere tilstedeværelsen av hvaler.

Trafikkstøy og risiko knyttet til økt skipstrafikk i området må tas i betraktning, både under installasjon og under drift, står det i rapporten.

På grunn av fortøyningssystemet kan sjøpattedyr og havskilpadder unngå området hvis de oppfatter fortøyningssystemene som hindringer, vises det til.

Sjøpattedyr som lever av fisk, kan tiltrekkes på grunn av at det kan være flere fisk i området.

Støy fra vindturbinene og fortøyningslinen er for lav til å skape hørselsskader, skriver Equinor, og viser til rapporter om dette.

Påvirkning på fisk og fiske

Påvirkningen på bunnhabitater vurderes som lav, og på fisket fra lav til moderat.

Pelagiske og bunnlevende fisk og krepsdyrarter kan midlertidig påvirkes på ulike måter under anleggs- og avviklingsfasene, opplyser Equinor.

Under drift kan det bli en påvirkning av utslipp og elektromagnetiske felt rundt sjøkabler.

Under utviklings-, konstruksjons- og avviklingsfasene, samt driftsfasen, kan det tas avbøtende tiltak for fisket, opplyser Equinor.

I driftsfasen vil adkomsten til området holdes så bred som mulig, hevdes det.

Gjenværende konsekvenser og restriksjoner vil bli diskutert med berørte fiskere, står det videre.

Båttrafikk

Lufttrafikk vil ikke bli påvirket av vindparken, konkluderer Equinor.

Påvirkningen på båttrafikk forventes å bli lav.

Analysen kommer også inn på hvorvidt maritim trafikk kan påvirkes.

Vindparken ligger øst for eksisterende skipskorridorer, som trafikkeres av et betydelig antall skip.

Det ligger en industrihavn i Arinaga og en fiskehavn i Castillo del Romeral, samt fem mindre havner i området, men det meste av skipstrafikken går til og fra havnen i Las Palmas nord på øya.

Equinor opplyser at det for det meste er fritidsbåter og fiskebåter som går iden østlige korridoren, men også noen få skip som går til industrihavnen, Puerto de Arinaga.

Det blir påpekt at skip og båter kan gå mellom vindturbinene, og at påvirkningen på båttrafikken vil bli minimal.

Fiskerlauget i Castillo del Romeral, som har 14 små fiskebåter, opererer i området. Det drives mest med stangfiske og teiner.

Fiskeoppdrett

Traseen hvor ilandføringskablene skal legges er analysert i forhold til område for akvakultur, det vil si fiskeoppdrett og lignende. Alle ligger over fem kilometer unna kabelkorridoren, slås det fast.

Sosioøkonomisk påvirkning

Prosjektet vil være et stort skritt mot en bredere distribusjon av havvindkraft, hevder Equinor, og vil skape sysselsetting på Kanariøyene både under bygging og drift, understrekes det.

Dessuten kan det legge grunnlaget for en nasjonal og regional forsyningskjede som er konkurransedyktig i et voksende marked.

Equinor anslår at driftsgrunnlaget for prosjektet vil kreve 20- 30 direkte heltidsansatte.

Universitetet i Las Palmas har på oppdrag laget en studie om effekten av en flytende havvindpark på 200 megawatt for lokal sysselsetting og økonomi.

Studien påviste en svært positiv effekt. Bruttonasjonalprodukt kan få en mulig økning på 550-780 millioner euro.

Det vises til at Kanariøyene har stor kapasitet og kompetanse innen avanserte tekniske tjenester. Det finnes to store verft, og en tjenestebase i havnen i Arinaga, hvor det allerede er forsknings- og utviklingsaktiviteter innen offshore vindenergi.

Mellom 1000 og 5000 direkte og indirekte midlertidige jobber kan bli nødvendig i byggefasen, viser studien til.

I driftsfasen er behovet av direkte og indirekte permanente arbeidsplasser på full tid anslått til cirka 200.

Spanjoler har vært sterkt involvert i utviklingen av Equinors flytende havvindpark Hywind Scotland vises det til.

Den flytende underkonstruksjon ble levert av det spanske selskapet Navantia (La Coruña), tårnet av Navacel (Bilbao) og fortøyningen av Vicinay (Bilbao).

Vindturbinenes base. Illustrasjon: Equinor