Opphetet krangel om stenging av populært turområde sør på Gran Canaria

Etter at et populært turområde mellom Puerto de Mogan og Veneguera sørvest på Gran Canaria ble stengt for allmennheten med en solid port i 2015, har det blåst opp til en opphetet krangel i sosiale medier.

STRIDENS KJERNE: Denne porten i Puerto de Mogan hindrer folk fra å ta seg opp i turområdet, som er i private eie. Øverst i bildet kan du se "sikk-sakk-veien". Foto: Hugo Ryvik

Det er særlig de siste ukene, etter at et videopptak der en person spør vakter ved porten om hvorfor den er stengt gikk viralt, at debatten har blusset opp.

Leverer politianmeldelse

Nå har miljøorganisasjonen Ben Magec-Ecologistas en Accion kunngjort at de har levert en anmeldelse til Guardia Civil og krever at det etterforskes om den avstengte veien mellom de to dalførene er offentlig eller privat.

Etter Ben Magecs oppfatning er den offentlig og må holdes åpen for allmennheten.

Har samlet 5000 underskrifter

Et opprop på nettsiden Change.org som er startet av briten Chris Hobbs med krav til Mogan kommune om å ta tak i saken for å få veien åpnet, har også fått kraftig medvind de siste ukene. Hittil er det samlet cirka 5000 underskrifter.

Hobbs hevder at det går en gammel "camino real" (kongevei) over fjellet som ble brukt til å ta seg mellom dalførene og frakte varer med esler. Denne hevder han kommunen har plikt til å holde åpen for allmennheten, ifølge europeisk lovgivning.

Hobbs uttrykker frustrasjon over at hverken kommunen eller Lopesan har svart på hans gjentatte forsøk på å komme i dialog.

Avstengt vei

Det går en asfaltert bilvei over fjellet mellom de to dalførene. Det er den som nå er stengt med port av selskapet Costa Veneguera S.A., som hører til den kanariske hotellgruppen Lopesan.

Veien er godt kjent av mange skandinaver og har blitt flittig brukt av turgåere og syklister, mer og mer de siste årene frem til porten ble montert.

Etter at porten kom på plass, har flere lesere kontaktet Canariajournalen og uttrykt bekymring over at de ikke lenger kan gå tur i området.

Stengt på grunn av risiko for ulykker

Canariajournalen spurte kommunikasjonsdirektøren i Lopesan, Fransisco Moreno, om årsaken til at veien er stengt.

– Den er stengt av sikkerhets- og kontrollgrunner, svarer han.

Moreno hevder at det spres falske nyheter om Lopesan og stengingen. Etter at Canariajournalen tok kontakt, har han bestemt seg for å informere bedre om hva som foregår i området slik at det ikke fortsetter å bli spredd feilaktigheter, sier han.

Han viser til at Lopesan har dyrket opp, og fortsetter å dyrke opp, gamle, forlatte landbruk i området.

– Derfor er det nå mye mer trafikk med lastebiler som frakter frukt langs veien. Det utgjøre en fare for syklister og gående. I og med at det er privat område, er det Lopesan som er ansvarlig hvis det skjer ulykker.

Skal åpnes for turisme

Når oppdyrkingen er ferdig, er planen å åpne området for organisert turisme der turister og fastboende kan nyte området, oppleve landbruk og lære om frukt og planter, og en etnografisk rute for alle som vil vite en del om kanariernes røtter, opplyser Moreno.

Området vil imidlertid ikke bli fritt tilgjengelig for allmennheten utenom den organiserte turismen.

Moreno peker også på faren for frukttyverier, som er en bekymring for mange på Gran Canaria, som ytterligere en årsak til at området holdes stengt.

Og på faren for vandalisering av steder av arkeologisk verdi i området, forsøpling og faren for brannstifting.

– Hvis jeg er på ferie i for eksempel England og kommer til et stoppskilt, så respekterer jeg det. Hvorfor skal ikke turister på Kanariøyene gjøre det samme? Jeg vil tro at dansker og nordmenn respekterer at privat eiendom i deres land er avsperret, sier kommunikasjonsdirektøren

Han trekker også en parallell til stenging av katedraler og andre historiske bygninger mens oppussing pågår. 

Ansetter folk fra Veneguera

Han understreker at selskapet skaper nytt liv i landbruket i området, og at de nesten utelukkende ansetter folk fra Veneguera i landbruket og andre stillinger knyttet til dette.

Per i dag er 40 personer ansatt direkte i landbruket og 20 i andre posisjoner, sier han, og det blir flere etter hvert som mer mark dyrkes opp.

Det pågår også en storstilt skogplanting lenger opp i fjellområdet der det ikke er dyrkbar mark i samarbeid med øyrådet på Gran Canaria. Dette skal pågå over ti år. Hittil er 22.000 trær plantet, forteller Moreno.

Havarert turismeprosjekt

Bakgrunnen for det hele er at Lopesan kjøpte Veneguera og Tabaibales, landområdet mellom Veneguera og Puerto de Mogan, i 2014 fra banken Banko Santander.

Banken satt da med eierskapet av landområder på 2800 hektar etter et havarert forsøk, som startet på 1970-tallet da banken Banesto kjøpte opp tomter, på en enorm turismeutbygging i Veneguera.

Folkeaksjonen "Redd Veneguera" gikk den gangen hardt ut mot planene og klarte til slutt å stoppe utbyggingen før den kom i gang.

I 2011 satte en dom i spansk Høyesterett den endelige spikeren i kista for utbyggingen, og området ble senere beskyttet som en del av Parque Roque Nublo.

Fransisco Moreno hevder at det er helt i tråd med folkeaksjonen Redd Venegueras ønske for området at de gjenoppretter landbruket.

Har vært stengt i flere tiår

Tilgangsveien over til Veneguera starter fra en eksisterende rundkjøringen på Avenida del Marinero i Lomo Quibre i Puerto de Mogan, like ved et Radisson Blu-hotell. Det er der porten står.

Omtrent på samme sted var det tidligere, i flere tiår frem til Lopesan overtok området, en låst bom og et skilt som opplyste at det var forbudt for folk å gå inn i området.

På toppen av den bratte stigningen, der det som kalles sikk-sakk-veien går, var det en nettingport med et nytt skilt om adgang forbudt. Jeg som skriver denne artikkelen kan bekrefte dette i og med at jeg en rekke ganger for åtte-ti år siden gikk tur langs denne veien, og dermed selv ignorerte forbudet.

Porten var av og til stengt, men oftest åpen, og var den stengt, var det som regel noen som hadde laget en åpning i nettingen som man kunne ta seg gjennom.

Stiller seg undrende

Fransisco Moreno undrer seg over at ingen reagerte på stengingen i tiårene før Lopesan satte opp porten.

– Området var glemt og forlatt og grodde til før vi tok over. Ugress dekket hele hager av frukttrær. Folk gjorde opp ild, forsøplet og griset til de verdifulle arkeologiske stedene. Ingen syntes å bry seg, sier han.

Moreno drar en parallell til naturparken Teide på Tenerife, hvor det nå er forslått en form for kontroll av turister som tar seg inn i området for å hindre miljøforringelse.

– Hva er det galt med å etablere minimalt med kontroll over innganger og utganger på en privat vei for å unngå ulykker eller hærverk? spør han.

I tillegg tredobles arbeidsstyrken for bønder og skapes ny aktivitet i primærsektoren, slår han fast. Landbruksarealet økes med ni hektar og nye vanningssystemer for dette blir bygd. Avlingene går til Lopesans hoteller.

Han understreker at veien til Veneguera-stranden fortsatt er åpen for fri ferdsel ned fra den offentlige veien GC-200 lenger inn i Veneguera-dalen, slik den har vært, og at Lopesan bruker private midler for å forbedre veien.

Viser til offentlige dokumenter

Ben Magec-Ecologistas en Accion  hevder i en kunngjøring at det fins dokumenter som tydelig peker på det offentlige eierskapet til veien, som angivelig kalles "Polígono 3 Parcela 9195" i offentlige dokumenter.

Miljøorganisasjonen hevder at artikkel 25 i lov 9/1991 Carretas de Canarias fastslår at arbeider ikke kan utføres i områder av offentlig eiendom på veier uten forhåndsgodkjenning fra eieren, og at dette kun kan gis når det kreves i forbindelse med levering av offentlig tjeneste av allmenn interesse.

Derfor ønsker de at Guardia Civil skal avklare lovligheten av stengingen, og eventuelt straffe de ansvarlige hvis det viser seg at lover er brutt.

Lopesan får støtte fra miljøministeren

Gran Canarias miljøminister, Miguel Ángel Rodríguez, støtter i et innlegg på sin private Facebook-profil 22. januar Lopesans initiativ i området. Han understreker viktigheten av å ha all informasjon for ikke å skape forvirring om realiteten.

Rodríguez skriver at veien ble bedre stengt på grunn av faren for ulykker etter at lastebiler med frukt begynte å kjøre på veien, og at veien alltid har vært stengt for allmennheten siden den ble bygd for 30 år siden.

Videre at Lopesan har alle relevante autorisasjoner og dermed innfrir krav innen miljø, territorialkvalifisering og vannforsyning. Han peker også på at selskapet gjør forbedringer for å hindre flom og utøker landbruksproduksjonen.

Rodriguez skriver at alle kanaler og raviner er offentlige, at veier og landområder er i privat eie, og at eieren har rett til å forby adgang til sine eiendommer. I og med at området er en del av naturreserven Parque Roque Nublo, har det en beskyttelse som regulerer landbruks- og miljømessig bruk og derfor må innfri spesifikke regler selv om området ikke er offentlig, påpeker han.

Bruker kart fra 1916 som bevis

Mannen bak oppropet som skal leveres til Mogan kommune, Chris Hobbs, viser på sin side til et kart fra 1916 som han mener beviser at veien har vært benyttet av allmennheten i flere århundrer.

– Jeg aksepterer ikke at Lopesans fremtidige planer eller handlinger rettferdiggjør det å stenge veien og gangstier. Eter min mening er Lopesan et lukket selskap som tror de kan ri på tvers av offentligheten i profittens interesse, sier han, og hevder at mange er enige med ham i dette.

Det grunnleggende problemet er imidlertid ikke hva Lopesan gjør med Veneguera-dalen eller Tabaibales, men hva myndighetene gjør for å beskytte både det naturlige miljøet og allmenne interesser mot en så stor og formidabelt selskap, sier Hobbs.

– Lopesan er et kapitalistisk selskap som jobber med å skape rikdom og profitt. Balansen ligger i kontroll- og samsvarsreglene som myndighetene skal søke. Derfor er min petisjon ikke rettet mot Lopesan direkte, men mot myndighetene, som etter min mening svikter og forsømmer sin oppgave.

Får ikke svar fra myndighetene

Hobbs hevder at hverken presidentkontoret på Gran Canaria (øyrådet) eller ordføreren i Mogan har svart på noen av hans korrespondanser, og at den lokale administrasjonen blokkerer ethvert forsøk på å få en avtale med ordføreren.

– Basert på dette er min oppfatning at den lokale regjeringen og administrasjonen er lat og tar minst mulig tak i oppgaver som kan gi dem arbeid. De er heller ikke vant til å bli utfordret av media eller pressegrupper, eller det offentlige de representerer, og som sådan går de sammen og gjemmer seg bort fra de vanskeligere problemene.

Hobbs hevder at Lopesan vet dette og utnytter situasjonen til deres fordel. Samtidig presenterer selskapet seg som et godt, økologisk omsorgsselskap, sier han.

– Den lokale administrasjonen har et juridisk ansvar for de tydelig kartlagte gamle turstiene i området, og for å holde disse fritt åpne for publikum enten de er i privat eie eller ikke. Min påstand er at myndighetene skal utfordre Lopesans intensjoner og praksis, ikke jeg.

Påberoper seg "tilgangsrett"

Hobbs viser til at de fleste turstier krysser privat land på et eller annet punkt.

–- Det er noe som heter "tilgangsrett", og dette prinsippet gjelder over hele Europa, sier han.

Kanariøyene har ikke en sterk allmennrett på linje med det vi har i Norge, men det fins en allmennrett som gjelder for kysten, inkludert alle badestrender. På strekningen mellom Veneguera og Puerto de Mogan er det imidlertid så bratt ned i havet at denne allmennretten er til liten nytte.

Hobbs mener at Lopesan kan gjøre det trygt for gående å ferdes i området selv om det kjører lastebiler der, og at de kan sikre landbruket mot tyverier.

Til det svarer Moreno at det vil være svært vanskelig å få til i og med at det er store, svært åpne områder.

Uttrykker forakt

Mange kommentarer som folk, særlig spanjoler, kommer med i petisjonens kommentarfelt og på sosiale nettverk er preget av stor frustrasjon og forakt for både politikere og Lopesan. Begreper som kanarisk mafia blir brukt.  

Det er imidlertid også mange som støtter det Lopesan gjør.

– Petisjonen blir nå en plattform for folk til å uttrykke denne frustrasjonen, sier Hobbs.

Ikke dokumentert at det fins en "camino real"

Oppdatering 26.01.2018: 

Canariajournalen har to dager etter publiseringen av artikkelen fått tilsvar gjennom en telefonoppringning fra den fungerende ordføreren i Mogan kommune etter å ha forsøkt å få tilsvar før publiseringen.,

Hun hevder at det ikke fins noen dokumentasjon, hverken hos kommunen, hos øyrådet eller hos regionale myndigheter, som kartlegger alt av historiske interesse, på at det fins en kongevei (camino real) over fjellet.

Canariajournalen har heller ikke funnet dokumentasjon på dette.

– Det er et privat område, og da er det ingen ting kommunen kan gjøre for å få veien åpnet for allmennheten. Hvis det kommer frem dokumentasjon på at det fins en gammel kongevei, kan vi se på saken, sier ordføreren til Canariajournalen.

Lenker

Patrimonio Historico y Cutural de Gran Canaria

Formidabel utsikt

Denne utsikten over Puerto de Mogan kunne  nytes den gangen det var mulig å ta seg opp på fjellet. Du kan imidlertid få en nesten like god utsikt fra en plattform som du når ved å gå opp fjelleiden gjennom den gamle delen av byen.

For tiden er også veien mellom Puerto de Mogan og Taurito (GC-500) stengt for biltrafikk på grunn av et ras slik at folk kan spasere opp i fjellsiden på den ande siden av dalen for å nyte en like flott utsikt. 

Foto: Hugo Ryvik