Nordmenn med verdier på Kanariøyene bør opprette testament

FAGARTIKKEL: For nordmenn fast bosatt i Norge, er det norsk arverett som gjelder – også for verdier de har i Spania/Kanariøyene. Svaret på spørsmålet om man trenger testament i Spania, er likevel utvilsomt ja. 

Uskiftet bo eksisterer ikke i Spania. Foto: Pixabay

Av: Magne Bergem Synnevåg, Norlegal redaksjonen@canariajournalen.no

Først om arv og skifte – arveregler og skifteregler:

Selv om både fastboende her nede (som har forlatt Norge for godt) og eiere av ferieboliger langt på vei kan ha samme typer ønsker om disposisjoner, konsentrerer jeg meg i denne artikkelen om de nordmenn som har Norge som fast bosted, men som ferierer her nede over kortere eller lengre perioder.

Det er vanligvis den jurisdiksjon (den arvelov) som gjelder der man er fast bosatt (har domisil) som skal benyttes når etterlatenskapene skal fordeles.

For nordmenn fast bosatt i Norge, gjelder altså norsk arverett.

Hjelpeskifte i Spania er vanlig praksis

Imidlertid er det noe særegent med selve skiftet. Etter spansk rett (spansk lov) kan skifte foretas ved en spansk domstol dersom avdøde hadde fast eiendom i Spania. Denne spanske lovregelen gjelder egentlig for hele avdødes bo – også verdiene i Norge.

I praksis, derimot, skjer som regel det at selve (hoved)skiftet skjer i Norge av en norsk domstol etter norske arveregler, og det foretas deretter et hjelpeskifte i Spania for de verdier avdøde etterlater seg her.

Og her er det – som sagt – norske arveregler som skal anvendes av notaren (skiftedommer).

Gode grunner til testament

Det er flere grunner til nødvendigheten av testament.

Det kan være at man i testament vil bestemme annerledes enn det som er lovens normalordning. Man ønsker muligens å spesifisere klarhet i det man ønsker, og ikke minst vil man skåne etterkommerne for noe av den prosessen et skifteoppgjør i Spania er.

I Spania har man to varianter av arveoppgjør - "sucesiòn testamentaria" (arv etter testament) og/eller "sucesiòn intestada" (arv uten testament). Det er helt klart slik at førstnevnte løsning er den minst tidkrevende og byråkratiske.

Jeg tillater meg å nevne at arvingene i et skifte jeg holder på med i Norge (der vedkommende gikk bort i 2012 uten å ha opprettet testament) ennå ikke har fått ut noe som helst av de spanske verdiene (bankkonti, biler og fritidseiendom).

Uskiftet bo eksisterer ikke

Det er for det første viktig at et testament i Spania ikke bestemmer løsninger man etter norsk rett ikke har lov til å gjøre (jamfør det jeg skrev ovenfor og jfr. norske regler om pliktarv til livsarvinger, pliktarv og minstearv til ektefelle osv.)

Det som også er greit å tenke på, er at begrepet "gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo" ikke eksisterer i Spania. Så vidt jeg har forstått, kan i praksis det vi i Norge mener med "uskifte" oppnås gjennom testament.

Videre har man tre varianter av testamenter, hvorav jeg like klart anbefaler "Testamento abierto" – åpent testament. (De øvrige typer behandler jeg ikke her). Testamentet opprettes hos notar, og notaren vil komme med innspill i forhold til om disposisjonene er gjennomførbare.

De øvrige formkrav besørger også notaren at er oppfylt. Det føres inn i protokollen, og en kopi av testamentet vil sendes "Registro de Actos de Ultima Voluntad", dvs. testamentsregisteret. Dette sikrer at testamentet "kommer for dagen" når tiden er inne.

Slik jeg har forstått det, kan man også i det spanske testamentet innta en bestemmelse om at selve hovedskiftet skal skje i Norge, og at skiftet i Spania kun skjer som et "hjelpeskifte" for de spanske verdiene.

Artikkelforfatteren

Magne Bergem Synnevåg driver selskapet Norlegal advokat på Gran Canaria.

Tags