Timeshare-selskap prøver å endre eksisterende kontrakter for å møte lovens krav

Timeshare-selskapet Anfi Gruppen på Gran Canaria, som har tapt mange rettssaker på grunn av ulovlige kontrakter, ber sine kunder om å stemme over vilkårsendringer som skal inn i eksisterende kontrakter.

Timeshare-anlegget Anfi del Mar ligger ved Arguineguin sørvest på Gran Canaria, ble grunnlagt av nordmannen Bjørn Lyng, og eies i dag av to kanariske selskaper, Lopesan og Santana Cazorla. Foto: Hugo Ryvik

Selskapet, som hevder å ha cirka 30.000 timeshare-medlemmer, hvorav 7.000 norske, har kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling 23. juni der kontraktsendringen står på dagsordenen.

Bakgrunnen er en Høyesterettsdom i Madrid fra 2015 der den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo, som var kunde av Anfi, fikk annullert sine kontrakter fordi de ikke var i henhold til lovens krav om at kontraktene skal ha en varighet på mellom 3 og 50 år.

Grimsbos kontrakt var uten tidsbegrensing. Hun ble tilkjent 43.000 euro fra Anfi.

Siden har Anfi og andre timeshare-selskaper tapt en lang rekke rettssaker på dette grunnlaget, både i Høyesterett og i lavere rettsinstanser.

De 30.000 timeshare-medlemmene deler på i underkant av 1.000 leiligheter med hver sin tidsandel i løpet av året. Noen har kjøpt flere ukesandeler, andre har bare en uke per år.

Skal stemme over tre alternativer

På den ekstraordinære generalforsamlingen vil medlemmene ha muligheten til å velge mellom tre alternativer, skriver Anfi i en e-post som svar på Canariajournalens spørsmål.

Målet med endringen er å oppfylle spansk Høyesteretts nye tolkning fra 2015 av lov 44 fra 1998, ifølge Anfi.

– Det må vi forholde oss til på en ryddig måte. Vi vil understreke at våre medlemmer kan fortsette å nyte ferien sin på Anfi, som de har gjort de siste 30 år, skriver de i en e-post som er signert Anfi Gruppen.

Alternativ 1 er at situasjonen fortsetter som nå, men 49 år etter at kontraktens løpetid har startet, kan medlemmene velge å enten tre ut av avtalen, eller beholde den uten ekstra kostnad.

Hvis de trer ut, går medlemskapet og ukene tilbake til selger uten kostnad eller kompensasjon for medlemmene.

Alternativ 2 er å avslutte avtalen i år 50, uten mulighet for å fornye, slik at medlemskapet og ukene går tilbake til selger uten kostnad eller kompensasjon for medlemmene.

Det tredje alternativet innebærer en fornyelse av ordningen til en såkalt roterende bruksrettighet, en avtale som i loven har spesifikke særtrekk. Blant annet innebærer den at medlemskapets varighet ikke kan forlenges ut over 50 år.

Ukene vil da føres tilbake til selger, uten kompensasjon for medlemmet. Dette er den ordningen som er beskrevet i lov 42/98, som er erstattet av lov 4/2012. 

Advokatselskap: Beviser at kontraktene er ugyldige

Forsøket på å endre kontraktene er et klart bevis på at Anfis regime ikke har blitt gjort på lovlig vis, og at de på denne måten forsøker å ordne det, uttaler advokatene i selskapet Timeshare Reclaim & Consulting (TRC), som fører saker på vegne av timeshare-klienter mot Anfi og andre timeshare-selskaper.

– Dette er ikke løsningen. Motivet er veldig klart, og det er ikke annet enn at Anfi vet de har operert med ulovlige kontrakter, dessverre for deres del, og de er ugyldige. Det beviser enda sterkere, hvis det er mulig, at disse kontraktene er ugyldige, og slik vil de bli dømt i retten, uttaler advokatene i TRC til Canariajournalen.

De eksisterende kontraktene vil ikke bli påvirket eller byttet ut på bakgrunn av en avstemming med flertall, hevder TRC: Hvis de ikke velger å forhandle hver eneste sak, fortsetter annulleringen av de ugyldige avtalene i retten.

Anfi-kunder er bekymret

Anfi-kunder som er inne i juridiske prosesser mot Anfi der de forsøker å få kontrakter annullert fordi de er uten tidsbegrensing, har uttrykt bekymring om avstemningen overfor Canariajournalen:

Hvis resultatet av avstemningen blir at kontraktene skal endres, hva vil det bety for disse prosessene, og for tilsvarende juridiske prosesser som starter etter at kontraktsendringer eventuelt er gjennomført?

Dette svarer Anfi på spørsmålet:

– Vi ser at mange medlemmer som har vært i kontakt med advokatfirmaer angrer i etterkant. Vi ønsker ikke av noen av våre medlemmer skal miste bruksretten sin eller måtte betale tilbake ferien de allerede har tilbrakt på Anfi, eller blir lurt til å betale ut høye advokatgebyrer på forhånd. 

Videre:

 –  Vi anbefaler at våre medlemmer snakker med oss når de opplever uønskede tilnærminger fra selgere som hevder å representere advokatfirmaer.

– Er dette et forsøk fra Anfi på å sno seg ut av rettsprosesser med stor risiko for at det blir kjennelser som etter alt å dømme vil koste Anfi veldig mye penger?

– Vi reagerer på bruken av utrykket "sno seg". Anfi har aldri "snodd seg" eller prøvd å lure noen. Høyesterett har konstatert at Anfi hele veien har handlet i god tro. Situasjonen som våre medlemmer opplever i dag har oppstått, som forklart, på grunn av en ny fortolkning av en lov fra 1998.

Viser til "uønskede henvendelser" fra advokater

Anfi understreker at selskapet ikke har andre ønsker enn å gjøre medlemmene fornøyd og fjerne alle spørsmål om kontrakter, og forsikrer medlemmene om at de kan fortsette å nyte feriene sine på Anfi.

– Høyesteretts nye tolkning av loven endrer ikke rettighetene til Anfis medlemmer. Både før og etter Høyesteretts avgjørelse har Anfis medlemmer kunnet nyte ferien sin på anlegget.

– Vi håper imidlertid at våre medlemmer i fremtiden skal slippe å havne i ubehagelige situasjoner etter uønskede henvendelser fra diverse advokatfirmaer, slik mange nå opplever, svarer Anfi.

Kunder kommer ikke ut av kontraktene

Bakgrunnen for de fleste rettssakene mot Anfi er at selskapet i mange tilfeller ikke har villet kjøpe tilbake kontrakter fra kunder som ønsker å avslutte disse, eller har tilbudt en etter kundenes mening svært lav pris for tilbakekjøp i forhold til det de har betalt og det Anfi tar betalt av nye kunder.

– Hvis det blir flertall for ett av forslagene, og kontraktene endres i henhold til dette, vil Anfi da være mer positive til å kjøpe tilbake alle tidsparter som medlemmer ønsker å selge, både med flytende tidsperiode og med fast tidsperiode, til priser som ikke ligger på bare en brøkdel av det medlemmene opprinnelig betalte? 

– Anfi har vært i timeshare-industrien i nesten 30 år og har i løpet av disse årene kjøpt tilbake tusenvis av uker fra våre medlemmer. Situasjonen medlemmene står overfor i dag har skjedd på grunn av en endret fortolkning av loven i den spanske Høyesterett i 2015. Det forholder vi oss til. Mer dramatisk er det ikke, svarer Anfi Gruppen.

Krever tre firedelers flertall

Canariajournalen har fått innsyn i skrivet som er sendt ut til medlemmene om avstemningen. Der står det at det kreves tre firedelersflertall for alternativ 1, og 80 prosent for de to andre alternativene. Alternativ 1 krever et mindre flertall enn de andre fordi det ikke innebærer en endring av tidspartordningen.

– Kan medlemmene stemme nei til alle resolusjonene hvis de ønsker?

– Våre medlemmer kan selvfølgelig stemme på det alternativet som de mener er best, svarer Anfi. 

– Er ikke kontraktene inngått med hvert enkelt medlem? Hvordan kan en fellesavstemning da bestemme endringer i alle kontrakter, også for de medlemmene som ikke ønsker dette?

– Klubbenes statutter definerer hvilket flertall som kreves i hvert enkelt tilfelle, viser Anfi til.

Klubber for ulike land

Anficlub Norway er en forening som skal ivareta de norske Anfi-medlemmenes interesser. For svensker fins Anficlub Sweden, og for Danmark Anficlub Denmark. Det fins også klubber for Storbritannia, Tyskland og for Benelux-landene.

– Hvis avstemningen fører til at en endring i kontraktene skal gjennomføres, når vil dette skje?

– Det er klubbenes medlemmer som bestemmer hva som skal gjøres i hvert enkelt tilfelle, svarer Anfi.

– Hvis avstemningen ikke gir det nødvendige flertallet for noen av de tre alternativene, hva vil da skje?

– Igjendet er klubbenes medlemmer som bestemmer hva som skal gjøres.

– Er det fastsatt en minimumsandel av stemmegivere i prosent av det totale medlemsantallet for at avstemningen skal være gyldig? Hva skjer hvis bare en liten andel av medlemmene avgir stemme?

– Klubbens vedtekter definerer hvilket flertall som trengs i hvert enkelt tilfelle. Det er medlemmene av hver klubb som bestemmer.

Den norske Anfi-klubben anbefaler alternativ 1

Avstemningen gjelder avtaler som er inngått etter 5. januar 1999 på de tre Anfi-anleggene Anfi Beach Club, Club Monte Anfi og Club Puerto Anfi, og berører ikke medlemmer som har avtaler om tidsdeling på Anfi Emerald Club og Club Gran Anfi, som ble startet senere.

Hvert av anleggene har en egen komité i Anficlub Norway. Denne klubben har vært i dialog med Anfis ledelse om avstemningen, ifølge Aase H. Simonsen, som uttaler seg på vegne av styret.

Både komitémedlemmene på de tre anleggene det gjelder og styret i klubben anbefaler medlemmer å stemme på alternativ 1, som er best for Anfi-medlemmene, sier Simonsen.

Hun peker på at det gir mulighet til å forlenge medlemskapet, uten kostnader for medlemmene. Da kan de også komme ut av kontraktene, sier hun.

Første forfall i 2048

Medlemmene må si ifra hva de ønsker året før 50 år er gått. De første går ut i januar 2049, og medlemmene dette gjelder må bestemme seg senest i uke 52 i 2048 hvis kontraktene bli endret i henhold til alternativ 1.

– Kan medlemmene stemme nei til alle tre alternativene hvis de ønsker?

– Da risikerer de å miste medlemskapet på Anfi når tiden går ut. Det er veldig dumt hvis de gjør det, sier Simonsen.

– Hvis avstemningen ikke gir det nødvendige flertallet for noen av de tre resolusjonene, hva tror dere da vil skje?

– Hvis flertallet ikke blir for alternativ 1, så må vi avvente og se på generalforsamlingen den 23. juni hva Anfi da kommer til å velge.

Simonsen hevder at klubben ikke kan blande seg inn i Anfis gjensalgsprosedyre, som er årsaken til at mange går til rettssak.

– Men alle er enige om at den er uspiselig for medlemmene, sier hun.

Svært vanskelig å selge seg ut

Anfi et flott anlegg, men nesten umulig å selge seg ut av uten å tape store penger, sier nordmannen Harold Pettersen.

Pettersen er en av flere nordmenn som har vunnet rettssaker mot Anfi på grunnlag av 50-års regelen. Pettersen kjøpte to såkalt flytende uker på Club Monte Anfi, det vil si uker uten fastsatt tidsperiode på året, i 2005.

Kjøpesummen for de to tidspartene var cirka 34.000 euro, forteller han til Canariajournalen.

Ville ut etter fire år

– Vi brukte Anfi i fire år. Etter hvert ville vi prøve å få Anfi til å kjøpe oss ut, men de ville bare at vi skulle oppgradere, og da til deres timeshare-klubb i Tauro. Dette var vi ikke interessert i, sier Pettersen.

I 2009 ga Pettersen et advokatfirma på Gran Canaria i oppdrag å føre sak mot Anfi. For dette skulle de ha et honorar på en firedel av gjenvunnet beløp.

– Vi måtte imidlertid betale 6.500 euro for oversettelse, rettsgebyrer med mer.

Tapte i første runde

I mars 2011 kom saken opp for lokalretten i Maspalomas. Pettersen fikk ikke medhold på noen punkter, og advokatene anket saken.

I provinsretten i Las Palmas fikk han delvis medhold, men var ikke fornøyd. Det ble ny anke til Høyesterett i Madrid.

– Det var ikke uten stor nervøsitet, da vi kunne tape og bli tilkjent store utgifter. Vi måtte da betale inn 4.500 euro ekstra, totalt 11.000 euro i rettssakene.

Vant i Høyesterett

I mars 2016 fikk Pettersen beskjed om at han hadde fått fullt medhold i Høyesterett, og skulle få dekket innskudd, dobbelt depositum og rettsutgifter. Den 6. juni 2017, det vil si ett år og tre måneder etter at dommen var avlagt, kom oppgjøret inn på Pettersens konto.

Utbetalingen var på nesten 36.000 euro. Det omfatter den tilkjente summen på cirka 48.000 euro minus advokatselskapets andel.

– Jeg er meget fornøyd med å ha berget mesteparten pengene. Det gikk lang tid, men denne saken var viktig, og noen måtte stå løpet ut. Av totalt 45.000 euro investert i innskudd og rettssak, tapte vi 9.000 euro, men det får vi ta som en dyrekjøpt lærdom.