Advokat hevder at timeshare-selskap prøver å kutte erstatninger til null

Timeshare-selskapet Anfi del Mar på Gran Canaria prøver å få domstolene til å godkjenne en drøy avkorting i erstatningen i dommer der timeshare-kontrakter blir annullert, hevder advokat.

Utdrag fra avkortingsgrunnlaget som universitetet i Las Palmas har gjort for timeshare-selskapet Anfi del Mar. Summene er i euro per døgn. Markeringen er gjort av Canariajournalen.

Tidligere denne måneden avla høyesterett i Madrid en dom der et britisk par fikk annullert en timeshare-kontrakt med norsk-spanske Anfi del Mar på Gran Canaria.

Dette fordi kontrakten gjaldt en såkalt flytende (uspesifisert) leilighet, noe som er i strid med EUs timeshare-direktiv. Paret ble tilkjent nesten 7000 euro.

Les: Høyesterettsdom gir avkortet erstatning til timeshare-kunder

Det har vært flere slike dommer tidligere. Det nye med denne høyesterettsdommen er at saksøkeren ikke får refundert hele kjøpesummen.

Den ble avkortet i forhold til hvor mye leiligheten er brukt.

Kuttet med 2000 euro

I dette tilfellet var leiligheten brukt i elleve år, det vil si den uken eller ukene kjøperen hadde kontraktfestet bruksrett gjennom elleve år.

Det førte til at summen saksøkeren ble tilkjent ble redusert med drøyt 2000 euro fra cirka 9000 til cirka 7000 euro.

Går inn for langt større avkorting

Anfi del Mars advokater er imidlertid tilsynelatende ikke fornøyd med dette utfallet.

Etter alt å dømme forsøker de i tilsvarende saker å få domstolene til å godkjenne en reduksjon ut ifra hva det ville kostet saksøkeren å bo like lenge på et femstjerners hotell.

Hvis domstolene godkjenner dette, blir det for de fleste som vinner slike saker mot Anfi ingen penger igjen. Les mer om dette lenger ned i artikkelen.

– Salomonisk avgjørelse

Timeshare-advokaten Javier Correa har dette å si om avkortingen i den nevnte dommen:

– Det virker som om høyesterett går inn for en salomonisk dom der saksøker vinner, men ikke blir tilkjent hele summen, sier han til Canariajournalen.no.

Saksøker for å avslutte kontrakter

Correa driver advokatpraksis i Arguineguin på Gran Canaria, og forteller at han har 20-25 rettssaker gående mot timeshare-selskap. I tillegg har han angivelig 10-15 saker til der rettsprosedyren er i ferd med å startes.

Les: Raser mot timeshare-selskaper på Gran Canaria

Nesten alle sakene Correa nevner gjelder timeshare-kunder som ønsker å komme fri fra sine kontrakter ved å få dem erklært ugyldige, og bli tilkjent hele kjøpesummen pluss årlige vedlikeholdsgebyr og saksomkostninger.

Klientene er fra Norge, Storbritannia, Tyskland og Belgia. Saken kjøres blant annet mot timeshare-selskapene Anfi del Mar, Club La Costa, Diamond Resorts og Silverpoint.

Avkortingen tilsvarer vedlikeholdskostnadene

– Det virker som om betaling av vedlikeholdskostnader blir vurdert som betaling for bruk av uker, mens rabatten i beløpene som skal tilbakebetales er gitt fordi det er ansett som en slags amortisering av kontrakten, sier advokat Correa til Canariajournalen.no.

Han tar forbehold om at han ikke har fått se hele dommen ennå.

– Det vil påvirke kundene fordi i stedet for å motta full pris vil de "bare" få en del av det.

Eksempel på avkorting

Ut ifra den foreliggende dommen kan følgende beregning gjøres:

– Hvis kontrakten for eksempel var på 20 000 euro og 50 år, og timeshare-kunden har brukt leiligheten i 10 år, vil han få 16 000 euro for de 40 årene som han ikke vil bruke leiligheten, forteller Correa.

Kunden har likevel fortsatt muligheten til også å be om tilbakebetaling av forskudd. Hvis han har betalt 10 000 euro i løpet av den lovpålagte angrefristen, har han krav på denne summen penger i tillegg til de 16 000, ifølge Correa.

Avkorting større enn erstatningsbeløpet?

Selv om Høyesterettsdommen i april kan sees som en liten seier for Anfi, til tross for at kontrakten ble kjent ugyldig, er Anfi egentlig tilsynelatende ute etter å få avkortet beløpet så mye at det ikke er noe å vinne for saksøkerne.

Anfi har nemlig engasjert universitetet i Las Palmas til å beregne hvor stor verdi det har hatt for saksøkerne å bo i timeshare-leilighetene.

Beregningen er basert på prisnivået for femstjerners hotell. Canariajouralen.no har fått innsikt i et dokument med universitetets beregningsgrunnlag og resultat.

266-676 euro per bruksdøgn i avkorting

Dokumentet viser at de har beregnet gjennomsnittspriser som for 2015 spenner fra 266 euro per døgn i de billigste studioleilighetene i Anfi Beach Club.

I den andre enden av prisskalaen ligger suiter på Club Anfi Emerald i Tauro-dalen til 676 euro per døgn.

Det vil si at hvis du hadde hatt kontrakt for en ukes bruk per år i den billigste leiligheten på Anfi del Mar, og fått kontrakten annullert i retten, ville erstatningssummen blitt redusert med 1932 euro for 2015.

For den dyreste varianten ville den blitt redusert med 4732 euro for en ukes bruk i 2015.

Opp til 47 000 for ti års bruk

Universitetet har beregnet gjennomsnittspriser per døgn fra år til år hel tilbake fra 1995, da Anfi Beach Club, det første Anfi-anlegget, sto ferdig.

Selv om prisene har steget fra år til år er det innlysende at slike avkortinger, hvis de ble godtatt av retten, raskt ville spist opp hele kjøpesummen og vel så det.

For ti års bruk, hvis kontrakten gjaldt den billigste leilighetstypen, ville avkortingen bli cirka 19 000 euro. For den dyreste leiligheten cirka 47 000 euro.

– Desperate

– Jeg tror det er Anfis mål å beregne bruken av leiligheter til en så høy pris at det ikke er verdt det å gå til sak. De er desperat på jakt etter noen form for dom i deres favør, men jeg tviler på dette vil være veien. Det er ren nonsens, sier advokat Correa.

Les: Trøbbel i timeshare-paradis 

Han viser til at en timeshare-kontrakt ikke er en hotellovernattingskontrakt.

Det har sine egne regler, og er styrt av en bestemt lov som uttrykkelig forbyr markedsføring av en timeshare-anlegg som hotell i tilfeller når det er flytende leiligheter.

– De krever erstatning på grunnlag av en ulovlighet. Anfi prøver fortsatt å få domstolene til å aksepterer en slik avkortingsmodell. Dommerne har ikke avsagt noen kjennelse om det ennå. Jeg har en høring den 23. mai, og fra hva jeg vet kan det være det første tilfellet der dette problemet kan løses, forteller Correa.

Anfi del Mars kommunikasjonsavdeling har ikke svart på Canariajournalens henvendelser om saken.

Vet ikke hva konsekvensene kan bli

Canariajournalen har spurt en gruppe nordmenn som jobber for å komme fri fra kontrakter med Anfi del Mar hva de tror konsekvensene av kjennelsen om avkorting vil bety.

De som har svart, sier at de har engasjert advokat som vil ta seg av sakene sine, men de har ingen formening om hvilke konsekvenser kjennelsen kan ha.

Vanskelig å avslutte kontrakter

Årsaken til at mange Anfi-kunder går til sak, eller vurderer å gå til sak, er at de opplever det som svært vanskelig å avslutte kontrakter før tiden.

Dette gjelder ikke bare Anfi del Mar. Det er blant de forholdene timeshare-kunder verden over klager mest på, viser en evaluering som kom i desember om EUs timeshare-direktiv 

Anfi har tilbakekjøpsprogram, men mange syns at prisen de blir tilbudt av Anfi er latterlig lav. En del kontrakter med flytende uker sier Anfi angivelig nei til å kjøpe tilbake.

Videresalg av kontraktene privat er en annen mulig utvei, men mange opplever at de er enten er umulige å selge, eller at prisen de kan oppnå på privatmarkedet er svært lav.

Rettssak siste utvei

Den muligheten som gjenstår for de som ønsker å få tilbake mer for sine timeshare-kontrakter er å gå til rettssak.

Da kan de potensielt i beste fall få tilbake hele summen de har betalt, inkludert vedlikeholdskostnader og forskuddsbetaling, og dessuten få dekket saksomkostningene.

Hvis det blir utfallet av en rettsprosess, vil de også ha feriert så godt som gratis på timeshare-anlegget i årene fra kontrakten ble inngått.

Dette har blitt utfallet i en del dommer de siste par årene, og noen av disse har blitt avgjort i spansk høyesterett.

Ifølge informasjon fra flere kanariske advokatselskaper er det nå flere hundre som har gått til sak mot Anfi del Mar, og erstatningene kan komme opp i titalls millioner euro til sammen.

Vanskeligere ved privatkjøp

Timeshare-kunder som ikke har kjøpt direkte fra timeshare-selskapet, men privat fra en timeshare-kunde, har imidlertid færre rettslige muligheter.

EUs timeshare-direktiv dekker ikke privatkjøp, og kjøperen vil få problemer med å få annullert kontrakten.

Hvis timeshare-selskapet har meglet salget, kan det likevel være en åpning for å stille selskapet til ansvar, ifølge Correa.

Advokaten sier at han vurderer dette fra sak til sak, men ved privatkjøp er det kun mulig for saksøkeren å få tilbake summen som er betalt. Den kjøpesummen er som regel betydelig lavere ved gjensalg enn ved kjøp direkte fra timeshare-selskapet.

For Anfis del er det flere norske timeshare-kunder med privatkjøpte flytende uker privat som hevder at de blir behandlet som B-kunder og ikke får bestilt ferie i attraktive uker.

Grimsbo-dommen har skapt presedens

I februar 2015 vant den norske kvinnen Tove Grimsbo en sak i spansk Høyesterett der timeshare-kontrakter med Anfi del Mar ble annullert og Grimsbo ble tilkjent erstatning.

Siden har høyesterett avlagt flere dommer mot forskjellige timeshare-selskaper der kontraktene er kjent ugyldige. Grimsbo-dommen har skapt presedens, noe som har forplantet seg til rettsaker i lavere rettsinstanser også.

Har ikke fått pengene ennå

Grimsbo holdt på i åtte år før hun til slutt vant i Høyesteret i Madrid, den øverste rettsinstansen.

Det tok ytterligere ett år før Anfi i februar i år betalte pengene hun ble tilkjent, over 350 000 kroner, inn på en klientkonto, men fortsatt har hun ikke fått pengene inn på sin konto, forteller Grimsbo.

– Det er skikkelig frustrerende. Advokaten min forsikrer meg om at jeg får pengene, men jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid, sier hun til Canariajournalen.no.

Treg prosedyre

Gangen i saken er ifølge Grimsbos advokat at høyesterett sender papirene tilbake til provinsretten, og provinsretten deretter sender det videre til den første rettsinstansen der saken ble ført, lokalretten i San Bartolome de Tirajana på Gran Canaria.

Først da kan pengene overføres til klienten. Papirene skal nå ligge i San Bartolome de Tirajana, skal Grimsbos advokat ha fortalt henne.

I mellomtiden har folk som startet sine rettsprosedyrer mot Anfi og andre timeshare-selskap senere enn Grimsbo nytt godt av Grimsbo-dommens presedens, og fått sine erstatninger utbetalt.

Dette gjør kontraktene ugyldige

Domstolene i Spania har kjent slike kontrakter ugyldige når det er tatt forskuddsbetaling, kontraktene varer lenger enn 50 år, leilighetene er udefinerte (flytende leiligheter), eller tidsrommet leilighetene kan benyttes er uspesifisert (flytende uker).  

Les: 100 000 timeshare-kontrakter i Europa kan være ulovlige

Alle disse tingene strider med EUs siste timeshare-direktiv, som ble innført i Spania i 2012.

Forholdene som er nevnt over gjelder kontrakter med timeshare-selskap og ferieklubber som er inngått etter 1999. 

Tags